ESKİ ANTLAŞMA
ÖNSÖZ

Kutsal Kitap ( Eski Ahit ) Hakkında Bilgiler:

 

 Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısım­dan oluşur. Eski Antlaşma, İbranice ve Aramice olarak ya­zılmıştır, 39 kitaptan oluşmaktadır. Yeni Antlaşma, Kutsal Kitap'ın ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır. Anlamı "İyi Ha­berdir. Halk arasında İncil diye bilinir, 27 kitaptan oluşur.

ESKİ ANTLAŞMA: Eski Antlaşma'da yer alan 39 kitap, içerik ve biçim açısından dört sınıfa ayrılır: Yasa, tarih, özde­yiş ve şiir, peygamberlik kitapları.

1. Yasa kitapları: Yahudiler'in "Tora" diye tanımladığı bu kitaplar, Kutsal Kitap'ın ilk beş kitabıdır. Genelde Musa'nın beş kitabı olarak bilinir. Bunlar, Kutsal Kitap'taki sırasıyla: Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa­nın Tekrarı'dır.

2. Tarihsel kitaplar: Yeşu, Hakimler, Rut, I. ve II. Samuel, I. ve II. Krallar, I. ve II. Tarihler. Ezra, Nehemya, Esterdir.

3. Özdeyiş ve şiir kitapları: Eyüp, Zebur (Mezmurlar), Süleyman'ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi.

4. Peygamberlik kitapları: Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki'dir.